Đáp án đề lý thpt quốc gia 2022 tất cả các mã đề

2843
Đáp án đề lý thpt quốc gia 2022 tất cả các mã đề
Đáp án đề lý thpt quốc gia 2022 tất cả các mã đề

Tổng quát nội dung có trong bài viết

5/5 - (1 bình chọn)

Đáp án đề lý thpt quốc gia 2022 tất cả các mã đề: Sáng 8/7/2022, gần 1 triệu các thí sinh đã dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và đã hoàn thành tốt bài thi của môn Vật lý nằm trong tổ hợp 3 môn thi Khoa học Tự nhiên (lý, hóa, sinh). Đề thi môn Vật lý có tổng thời gian làm bài 50 phút.

Đáp án đề lý thpt quốc gia 2022 tất cả các mã đề

1. Đáp án đề lý 2022 mã đề 201

1 – B 2 – C 3 – D 4 – D 5 – C 6 – D 7 – C 8 – A 9 – A 10 – B
11 – D 12 – B 13 – C 14 – D 15 – A 16 – B 17 – C 18 – A 19 – D 20 – A
21 – C 22 – D 23 – C 24 – B 25 – B 26 – A 27 – D 28 – D 29 – A 30 – B
31 – A 32 – D 33 – D 34 – C 35 – A 36 – C 37 – B 38 – C 39 – C 40 – A

2. Đáp án đề thi lý thpt quốc gia 2022 mã đề 202

1 – B 2 – A 3 – A 4 – A 5 – C 6 – C 7 – B 8 – D 9 – B 10 – C
11 – B 12 – D 13 – B 14 – D 15 – D 16 – C 17 – B 18 – B 19 – A 20 – A
21 – C 22 – B 23 – C 24 – C 25 – A 26 – A 27 – D 28 – B 29 – C 30 – D
31 – D 32 – B 33 – D 34 – A 35 – C 36 – C 37 – C 38 – B 39 – C 40 – D

3. Đáp án đề minh họa lý 2022 mã đề 203

Đang cập nhật

4. Đáp án đề thi lý 2022 mã đề 204

1 – A 2 – C 3 – C 4 – A 5 – C 6 – A 7 – C 8 – C 9 – B 10 – D
11 – C 12 – D 13 – B 14 – D 15 – A 16 – C 17 – A 18 – C 19 – D 20 – D
21 – D 22 – B 23 – A 24 – B 25 – C 26 – D 27 – D 28 – C 29 – B 30 – B
31 – A 32 – D 33 – A 34 – A 35 – B 36 – C 37 – A 38 – C 39 – D 40 – A

5. Đáp án đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý mã đề 205

1 – C 2 – B 3 – C 4 – B 5 – B 6 – A 7 – C 8 – A 9 – A 10 – D
11 – D 12 – A 13 – B 14 – A 15 – B 16 – D 17 – D 18 – B 19 – B 20 – A
21 – B 22 – A 23 – D 24 – B 25 – A 26 – C 27 – C 28 – A 29 – D 30 – B
31 – D 32 – D 33 – A 34 – D 35 – B 36 – D 37 – D 38 – B 39 – C 40 – C

6. Đáp án đề thi môn lý 2022 mã đề 206

1 – C 2 – B 3 – D 4 – A 5 – A 6 – C 7 – C 8 – A 9 – B 10 – B
11 – A 12 – D 13 – B 14 – A 15 – D 16 – D 17 – C 18 – B 19 – A 20 – D
21 – A 22 – A 23 – B 24 – B 25 – D 26 – A 27 – B 28 – B 29 – B 30 – D
31 – D 32 – B 33 – D 34 – D 35 – D 36 – A 37 – B 38 – A 39 – A 40 – D

7. Đáp án đề thi vật lý 2022 mã đề 207

1 – C 2 – D 3 – A 4 – D 5 – D 6 – B 7 – B 8 – A 9 – A 10 – C
11 – B 12 – B 13 – B 14 – A 15 – C 16 – D 17 – A 18 – D 19 – B 20 – A
21 – B 22 – B 23 – D 24 – C 25 – D 26 – B 27 – B 28 – D 29 – B 30 – A
31 – A 32 – C 33 – D 34 – C 35 – A 36 – D 37 – C 38 – D 39 – A 40 – B

8. Đáp án đề thi địa lý thpt quốc gia 2022 mã đề 208

1 – D 2 – B 3 – A 4 – D 5 – B 6 – A 7 – D 8 – C 9 – B 10 – C
11 – A 12 – C 13 – B 14 – C 15 – C 16 – A 17 – B 18 – A 19 – D 20 – A
21 – D 22 – A 23 – C 24 – A 25 – C 26 – D 27 – C 28 – B 29 – A 30 – D
31 – C 32 – D 33 – D 34 – C 35 – B 36 – B 37 – A 38 – D 39 – C 40 – A

9. Đáp án đề lý thpt quốc gia 2022 mã đề 209

1 – D 2 – D 3 – A 4 – C 5 – A 6 – D 7 – C 8 – D 9 – C 10 – A
11 – B 12 – C 13 – C 14 – B 15 – A 16 – B 17 – B 18 – B 19 – D 20 – B
21 – C 22 – D 23 – C 24 – D 25 – B 26 – C 27 – B 28 – D 29 – B 30 – D
31 – C 32 – B 33 – C 34 – C 35 – D 36 – B 37 – D 38 – B 39 – C 40 – D

10. Đáp đề lý thpt quốc gia 2022 mã đề 210

1 – A 2 – D 3 – B 4 – B 5 – B 6 – A 7 – A 8 – A 9 – D 10 – C
11 – B 12 – D 13 – C 14 – A 15 – C 16 – C 17 – A 18 – C 19 – D 20 – C
21 – D 22 – B 23 – B 24 – C 25 – D 26. 27. 28. 29. 30.
31 – B 32 – D 33 – D 34 – B 35 – A 36 – A 37 – B 38 – A 39 – D 40 – C

11. Đáp đề thi lý thpt quốc gia 2022 mã đề 211

Đang cập nhật

12. Đáp đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý mã đề 212

Chi tiết: đề thi lý thpt quốc gia 2022 mã đề 212

1 – D 2 – A 3 – A 4 – D 5 – B 6 – B 7 – C 8 – D 9 – A 10 – D
11 – B 12 – A 13 – B 14 – B 15 – C 16 – B 17 – C 18 – C 19 – C 20 – A
21 – C 22 – B 23 – A 24 – A 25 – A 26 – B 27 – B 28 – B 29 – C 30 – C
31 – B 32 – A 33 – A 34 – C 35 – B 36 – A 37 – A 38 – C 39 – B 40 – C

13. Đáp đề thi vật lý thpt quốc gia 2022 mã đề 213

1 – D 2 – B 3 – D 4 – A 5 – D 6 – C 7 – B 8 – C 9 – A 10 – A
11 – B 12 – C 13 – D 14 – D 15 – A 16 – B 17 – A 18 – D 19 – C 20 – C
21 – B 22 – C 23 – C 24 – D 25 – C 26 – D 27 – B 28 – D 29 – C 30 – B
31 – C 32 – C 33 – A 34 – B 35 – D 36 – A 37 – B 38 – A 39 – D 40 – B

14. Đáp đề thi môn lý thpt quốc gia 2022 mã đề 214

Tham khảo: đề thi thpt quốc gia 2022 môn lý mã đề 214

1 – C 2 – C 3 – A 4 – C 5 – A 6 – D 7 – D 8 – B 9 – C 10 – D
11 – B 12 – B 13 – A 14 – D 15 – B 16 – C 17 – A 18 – D 19 – C 20 – B
21 – A 22 – C 23 – B 24 – B 25 – C 26 – D 27 – B 28 – D 29 – C 30 – A
31 – D 32 – A 33 – A 34 – D 35 – B 36 – B 37 – A 38 – D 39 – D 40 – B

15. Đáp đề thi môn vật lý thpt quốc gia 2022 mã đề 215

Đang cập nhật

16. Đáp đề vật lý thpt quốc gia 2022 mã đề 216

1 – A 2 – D 3 – B 4 – A 5 – C 6 – D 7 – B 8 – B 9 – A 10 – B
11 – D 12 – B 13 – B 14 – D 15 – A 16 – D 17 – C 18 – C 19 – A 20 – C
21 – D 22 – B 23 – B 24 – B 25 – C 26 – C 27 – A 28 – A 29 – D 30 – D
31 – B 32 – C 33 – C 34 – C 35 – A 36 – C 37 – C 38 – D 39 – D 40 – A

17. Đáp đề thi vật lý thpt quốc gia năm 2022 mã đề 217

1 – A 2 – B 3 – B 4 – A 5 – D 6 – C 7 – A 8 – A 9 – D 10 – B
11 – B 12 – D 13 – B 14 – B 15 – D 16 – A 17 – B 18 – C 19 – C 20 – B
21 – C 22 – A 23 – C 24 – C 25 – D 26 – B 27 – C 28 – C 29 – A 30 – D
31 – A 32 – D 33 – C 34 – D 35 – C 36 – D 37 – D 38 – A 39 – B 40 – C

18. Đáp đề thi môn lý thpt quốc gia năm 2022 mã đề 218

Đang cập nhật

19. Đáp đề thi môn vật lý thpt quốc gia năm 2022 mã đề 219

Đang cập nhật

20. Đáp đề vật lý thpt quốc gia năm 2022 mã đề 220

Đang cập nhật

21. Đáp án đề thi môn lý năm 2022 mã đề 221

Chi tiết: đề thi vật lý thpt quốc gia 2022 mã đề 221

1 – C 2 – A 3 – C 4 – B 5 – C 6 – B 7 – A 8 – D 9 – C 10 – B
11 – C 12 – D 13 – B 14 – A 15 – C 16 – C 17 – D 18 – A 19 – C 20 – A
21 – D 22 – A 23 – A 24 – D 25 – D 26 – D 27 – C 28 – A 29 – C 30 – D
31 – D 32 – C 33 – A 34 – C 35 – A 36 – A 37 – A 38 – D 39 – D 40 – C

22. Đáp án đề thi vật lý năm 2022 mã đề 222

1 – D 2 – B 3 – D 4 – C 5 – B 6 – A 7 – B 8 – D 9 – A 10 – C
11 – A 12 – A 13 – A 14 – D 15 – D 16 – B 17 – D 18 – C 19 – D 20 – C
21 – C 22 – B 23 – D 24 – B 25 – D 26 – A 27 – C 28 – C 29 – B 30 – A
31 – C 32 – D 33 – A 34 – C 35 – A 36 – A 37 – C 38 – B 39 – A 40 – C

23. Đáp án đề thi địa lý thpt quốc gia năm 2022 mã đề 223

Chi tiết: đề thi môn lý thpt quốc gia 2022 mã đề 223

1 – B 2 – A 3 – C 4 – D 5 – C 6 – A 7 – C 8 – A 9 – C 10 – B
11.B 12 – C 13 – B 14 – A 15 – A 16 – B 17 – D 18 – B 19 – B 20 – D
21 – B 22 – A 23 – A 24 – C 25 – A 26 – D 27 – D 28 – D 29 – A 30 – B
31 – C 32 – D 33 – D 34 – C 35 – D 36 – C 37 – D 38 – C 39 – A 40 – D

24. Đáp án đề lý thpt quốc gia năm 2022 mã đề 224

Chi tiết: đề lý thpt quốc gia 2022 mã đề 224

1 – C 2 – A 3 – A 4 – B 5 – C 6 – C 7 – B 8 – B 9 – D 10 – C
11 – A 12 – C 13 – D 14 – A 15 – C 16 – C 17 – B 18 – D 19 – D 20 – B
21 – B 22 – A 23 – C 24 – C 25 – A 26 – A 27 – B 28 – A 29 – A 30 – B
31 – B 32 – B 33 – B 34 – C 35 – B 36 – C 37 – A 38 – B 39 – A 40 – C

Nhận định đề thi môn vật lý thpt quốc gia 2022

Năm 2020, Vật lý CHÍNH là một trong 2 môn thi có ít điểm 10 nhất trong kì thi tốt nghiệp THPT. Với 286.847 thí sinh tham gia thi, điểm trung bình của môn vật lý là 6,72 điểm. Mức điểm có số lượng lớn thí sinh đạt được nhất là 7,75đ.

Trong năm 2021, Đề thi được đánh giá là khó hơn so với đề minh họa, nhiều câu hỏi có ý tưởng mới có thể khiến cho học sinh thấy lạ khi đọc đề. Đề thi bắt đầu phân hóa từ câu 31 trở đi. Kết quả phân tích cho ra phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý 2021 của cả nước cho thấy: Có tới 346,404 thí sinh tham gia thi bài thi môn Vật lí trong đó có mức điểm trung bình là 6.56đ, điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7.5đ. Bắc Ninh là tỉnh có điểm trung bình cộng môn Vật lý là 7,094đ, đứng đầu trên cả nước.

Năm 2022 theo nhận định đề thi bám sát với đề minh họa. Vậy nên mức điểm sẽ giao động trong khoảng 7 – 7,5 điểm.