Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2022 tất cả các mã đề

4117
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 401
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 401

Tổng quát nội dung có trong bài viết

5/5 - (1 bình chọn)

Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2022 tất cả các mã đề 401, 402, 421, 422, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 424 chính xác từ các thầy cô giáo của hoctot.net.vn.

Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2022 tất cả các mã đề

1. Đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 401

Đáp án đề thi môn tiếng anh 2022 mã đề 401 tại hoctot.net.vn

1 – C 2 – D 3 – A 4 – D 5 – D 6 – C 7 – D 8 – B 9 – C 10 – A
11 – C 12 – B 13 – C 14 – D 15 – A 16 – A 17 – A 18 – B 19 – B 20 – D
21 – D 22 – B 23 – B 24 – B 25 – D 26 – B 27 – B 28 – B 29 – A 30 – B
31.C 32 – B 33 – A 34 – D 35 – A 36 – A 37 – D 38 – A 39 – D 40 – D
41 – B 42 – A 43 – A 44 – A 45 – D 46 – A 47 – B 48 – B 49 – A 50 – D

2. Đáp án đề anh 2022 mã đề 402

Đáp án đề anh năm 2022 mã đề 402:

1 – D 2 – C 3 – A 4 – A 5 – A 6 – D 7 – D 8 – B 9 – D 10 – C
11 – A 12 – D 13 – C 14 – B 15 – B 16 – A 17 – A 18 – B 19 – C 20 – D
21 – D 22 – C 23 – C 24 – C 25 – D 26 – A 27 – D 28 – B 29 – B 30 – A
31 – D 32 – B 33 – C 34 – A 35 – A 36 – C 37 – B 38 – C 39 – B 40 – A
41 – C 42 – C 43 – A 44 – D 45 – C 46 – B 47 – A 48 – B 49 – D 50 – A

3. Đáp án đề thi tiếng anh 2022 mã đề 403

Đáp án đề thi tiếng anh năm 2022 mã đề 403 chi tiết để các bạn tham khảo:

1 – C 2 – C 3 – B 4 – A 5 – B 6 – D 7 – C 8 – A 9 – D 10 – A
11 – D 12 – B 13 – C 14 – C 15 – C 16 – D 17 – D 18 – D 19 – C 20 – B
21 – C 22 – C 23 – D 24 – B 25 – D 26 – D 27 – B 28 – C 29 – B 30 – C
31 – C 32 – B 33 – D 34 – B 35 – C 36 – C 37 – D 38 – B 39 – B 40 – D
41 – D 42 – B 43 – D 44 – D 45 – C 46 – A 47 – A 48 – B 49 – D 50 – B

4. Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2022 mã đề 404

Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 404 chi tiết tất cả các câu hỏi:

1 – B 2 – D 3 – C 4 – D 5 – A 6 – A 7 – A 8 – D 9 – D 10 – B
11 – D 12 – C 13 – C 14 – B 15 – C 16 – B 17 – A 18 – B 19 – C 20 – B
21 – A 22 – A 23 – C 24 – A 25 – C 26 – D 27 – B 28 – D 29 – C 30 – B
31 – C 32 – A 33 – A 34 – B 35 – A 36 – B 37 – C 38 – A 39 – A 40 – B
41 – A 42 – C 43 – B 44 – C 45 – C 46 – A 47 – C 48 – A 49 – B 50 – C

5. Đáp án đề thi thpt quốc gia 2022 môn anh mã đề 405

Đáp án đề thi thpt quốc gia năm 2022 môn anh mã đề 405:

1 – A 2 – D 3 – D 4 – B 5 – A 6 – C 7 – A 8 – B 9 – D 10 – C
11 – B 12 – C 13 – C 14 – C 15 – D 16 – A 17 – D 18 – C 19 – B 20 – B
21 – B 22 – D 23 – C 24 – D 25 – C 26 – D 27 – B 28 – D 29 – D 30 – A
31 – B 32 – B 33 – C 34 – D 35 – C 36 – B 37 – D 38 – A 39 – A 40 – D
41 – C 42 – B 43 – C 44 – D 45 – A 46 – C 47 – A 48 – C 49 – B 50 – B

6. Đáp án đề thi anh thpt quốc gia 2022 mã đề 406

Đáp án đề thi anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 406 chi tết:

1 – C 2 – A 3 – A 4 – C 5 – C 6 – C 7 – A 8 – C 9 – D 10 – B
11 – D 12 – C 13 – B 14 – B 15 – A 16 – B 17 – D 18 – C 19 – B 20 – D
21 – A 22 – A 23 – D 24 – A 25 – B 26 – B 27 – B 28 – B 29 – A 30 – C
31 – B 32 – C 33 – A 34 – D 35 – B 36 – A 37 – A 38 – D 39 – B 40. C
41 – C 42 – C 43 – B 44 – D 45 – B 46 – C 47 – D 48 – A 49 – C 50 – A

7. Đáp án đề tiếng anh 2022 mã đề 407

Đáp án đề tiếng anh năm 2022 mã đề 407 để các bạn tham khảo:

1 – D 2 – B 3 – C 4 – A 5 – C 6 – A 7 – D 8 – C 9 – D 10 – A
11 – C 12 – D 13 – A 14 – B 15 – C 16 – A 17 – B 18 – C 19 – A 20 – B
21 – C 22 – D 23 – A 24 – A 25 – B 26 – B 27 – C 28 – D 29 – A 30.D
31 – C 32 – C 33 – A 34 – B 35 – B 36 – B 37 – C 38 – D 39 – B 40 – C
41 – B 42 – D 43 – C 44 – D 45 – D 46 – A 47 – B 48 – B 49 – D 50 – D

8. Đáp án đề anh thpt quốc gia 2022 mã đề 408

Đáp án đề anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 408 chi tiết:

1 – D 2 – A 3 – D 4 – C 5 – D 6 – D 7 – B 8 – B 9 – A 10 – C
11 – D 12 – B 13 – C 14 – A 15 – B 16 – A 17 – A 18 – A 19 – B 20 – A
21 – C 22 – C 23 – B 24 – A 25 – B 26 – C 27 – C 28 – A 29 – A 30 – B
31 – C 32 – B 33 – A 34 – C 35 – C 36 – B 37 – C 38 – C 39 – A 40 – B
41 – C 42 – B 43 – C 44 – B 45 – A 46 – C 47 – C 48 – A 49 – B 50 – B

9. Đáp án đề thi thpt môn tiếng anh năm 2022 mã đề 409

Đáp án chi tiết đề thi thpt môn tiếng anh năm 2022 đề 409:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 409
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 409

10. Đáp án đề thi anh 2022 mã đề 410

Đáp án đề thi anh năm 2022 mã đề 410:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 410
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 410

11. Đáp án đề thi tiếng anh thpt 2022 mã đề 411

Đáp án đề thi tiếng anh thpt năm 2022 mã đề 411:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 411
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 411

12. Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2022 mã đề 412

Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 412:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 412
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 412

13. Đáp án đề thi thpt quốc gia năm 2022 môn anh mã đề 413

Đáp án đề thi thpt quốc gia năm 2022 môn tiếng anh mã đề 413:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 413
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 413

14. Đáp án đề thi anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 414

Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 414:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 414
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 414

15. Đáp án đề tiếng anh năm 2022 mã đề 415

Đáp án đề thì môn tiếng anh năm 2022 mã đề 415:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 415
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 415

16. Đáp án đề anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 416

Đáp án đề môn tiếng anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 416:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 416
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 416

17. Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2022 mã đề 417

Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia 2022 mã đề 417:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 417
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 417

18. Đáp án đề thi thpt quốc gia năm 2022 môn anh mã đề 418

Đáp án chi tiết đề thi thpt quốc gia năm 2022 môn tiếng anh mã đề 418:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 418
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 418

19. Đáp án đề thi thpt quốc gia 2022 môn anh mã đề 419

Đáp án đề thi thpt quốc gia năm 2022 môn anh mã đề 419:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 419
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 419

20. Đáp án đề tiếng anh thpt quốc gia 2022 mã đề 420

Đáp án đề tiếng anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 420:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 420
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 420

21. Đáp án đề anh thpt quốc gia 2022 mã đề 421

Đáp án đề anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 421:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 421
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 421

22. Đáp án đề thi anh thpt quốc gia 2022 mã đề 422

Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 422:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 422
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 422

23. Đáp án đề thi anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 423

Đáp án đề thi tiếng anh thpt quốc gia năm 2022 mã đề 423:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 423
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 423

24. Đáp án đề thi đại học tiếng anh 2022 mã đề 424

Đáp án đề thi đại học môn tiếng anh 2022 mã đề 424:

đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 424
đáp án đề thi môn tiếng anh năm 2022 mã đề 424